D&L Corp
jquery photo gallery

Các đơn vị trong Thư viện số

Logo

000-Tin học, thông tin, tác phẩm tổng quát 10

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên nghành Tin học, thông tin, tác phẩm tổng quát

Logo

100-Triết học, cận tâm lý và thuyết huyền bí, tâm lý học 0

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành triết học, cận tâm lý và thuyết huyền bí, tâm lý học, vv...

Logo

200-Tôn giáo 2

Đơn vị này chứa tài liêu về Tôn giáo

Logo

300-Khoa học xã hội 605

Đơn vị này chứa tài liệu Khoa học xã hôi

Logo

400-Ngôn ngữ 1

Đơn vị này chứa tài liêu về Ngôn ngữ

Logo

500-Khoa học tự nhiên và toán học 13

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành hoa học tự nhiên và toán học

Logo

600-Công nghệ ( Khoa học ứng dụng) 261

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành Công nghệ ( Khoa học ứng dụng), vv...

Logo

700-Nghệ thuật Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 11

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành Nghệ thuật Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí, vv..

Logo

800-Văn học (Văn chương) và tu từ học 1

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành Văn học (Văn chương) và tu từ học.

Logo

900-Lịch sử, địa lý và các ngành phụ trợ 11

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành lịch sử, địa lý và các ngành phụ trợ