D&L Corp
jquery photo gallery

Các đơn vị trong Thư viện số

Logo

000-Tin học, thông tin, tác phẩm tổng quát 9

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên nghành Tin học, thông tin, tác phẩm tổng quát

Logo

100-Triết học, cận tâm lý và thuyết huyền bí, tâm lý học 0

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành triết học, cận tâm lý và thuyết huyền bí, tâm lý học, vv...

Logo

200-Tôn giáo 2

Đơn vị này chứa tài liêu về Tôn giáo

Logo

300-Khoa học xã hội 427

Đơn vị này chứa tài liệu Khoa học xã hôi

Logo

400-Ngôn ngữ 1

Đơn vị này chứa tài liêu về Ngôn ngữ

Logo

500-Khoa học tự nhiên và toán học 13

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành hoa học tự nhiên và toán học

Logo

600-Công nghệ ( Khoa học ứng dụng) 244

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành Công nghệ ( Khoa học ứng dụng), vv...

Logo

700-Nghệ thuật Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 7

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành Nghệ thuật Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí, vv..

Logo

800-Văn học (Văn chương) và tu từ học 1

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành Văn học (Văn chương) và tu từ học.

Logo

900-Lịch sử, địa lý và các ngành phụ trợ 7

Đơn vị này chứa các tài liệu chuyên ngành lịch sử, địa lý và các ngành phụ trợ